انجمن مهندسی معدن ایران- اساسنامه
اساسنامه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

اساسنامه انجمن مهندسی معدن ایران

بر طبق تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اساسنامه انجمن مهندسی معدن ایران به شرح زیر می باشد.

اساسنامه

نشانی مطلب در وبگاه انجمن مهندسی معدن ایران:
http://ir-sme.ir/find.php?item=1.100.15.fa
برگشت به اصل مطلب