انجمن مهندسی معدن ایران- نهمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
نهمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/7/22 | 

نهمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت


الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت: زمینه های تحقیق و ضمانت های اجرا


 
مهلت دریافت مقالات: 30 دی ماه 1398
زمان برگزاری: 21 و 22 خردادماه 1399
مکان: دانشگاه تهران
آدرس سایت: Conference.olgou.ir


 
محورهای کنفرانس:
گفتمان:
 • تجارب ملی و جهانی در گفتمان سازی اسناد و برنامه های توسعه
 • رویکردها و روش های نوین و روزآمد گفتمان سازی اسناد و برنامه های توسعه کشور
 • بایسته ها و الزامات تبدیل الگوی پیشرفت به گفتمان ملی
 • موانع و چالش های گفتمان سازی الگوی پیشرفت در جامعه
 • نطام انگیزشی مطلوب برای اجری الگوی پیشرفت
اجرا:
 • ارزیابی و آسیبشناسی تجرب ملی در اجرای اسناد و سیاست های کلان کشور
 • تبیین تجارب موفق کشورها در اجرای سیاست های کلان و چشم اندازهای توسعه
 • نظام مطلوب تقسیم کار ملی برای جرای الگوی پیشرفت
 • نظام مشارکت مردمی در اجرای الگوی پیشرفت
 • الزامات و بایسته های اجرای الگوی پیشرفت
 • موانع و دشواری های اجرای الگوی پیشرفت
پایش:
 • تجارب ملی و جهانی در پایش اسناد و برنامه های توسعه
 • راهبردها و روش های نوین و روزآمد پایش برنامه های توسعه
 • نظام پایش و نظارت بر حسن اجرای الگوی پیشرفت
 • ظرفیت سنجی ساختارهای نظارتی موجود کشور در نظام پایش الگوی پیشرفت
نشانی مطلب در وبگاه انجمن مهندسی معدن ایران:
http://ir-sme.ir/find.php?item=1.153.51.fa
برگشت به اصل مطلب