انجمن مهندسی معدن ایران- هیات موسس
هیات موسس

حذف تصاویر و رنگ‌ها

اعضای هیات موسسان انجمن مهندسی معدن ایران

 1. دکتر منوچهر اولیا زاده
 2. مرحوم مهندس علی اکبر تقوائیان
 3. دکتر احمد جعفری
 4. دکتر علی اصغر حسنی پاک
 5. دکتر محمد مهدی سالاری راد
 6. مهندس جعفر سرقینی
 7. دکتر علی اکبر عبداله زاده
 8. دکتر محمود عبدالهی
 9. مهندس مهدی یاوری
 10. دکتر فیروز علی نیا
 11. دکتر عباس سام
 12. مهندس سید حسن خوشرو
 13. مهندس خداکرم غریبی
 14. دکتر حسین معماریان
 15. دکتر غلامحسین نوروزی
نشانی مطلب در وبگاه انجمن مهندسی معدن ایران:
http://ir-sme.ir/find.php?item=1.99.19.fa
برگشت به اصل مطلب