انجمن مهندسی معدن ایران- اهداف و برنامه‌ها
اهداف و وظایف

حذف تصاویر و رنگ‌ها

اهداف انجمن

 همانند سایر انجمن‌های علمی، اهداف عمده انجمن مهندسی معدن را می‌توان در قالب موارد زیر بیان کرد:

  • گسترش، پیشبرد و ارتقای علم مهندسی معدن
  • توسعه کمی و کیفی نیروهای متخصص
  • بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی و فناوری در زمینه های مربوطه

وظایف انجمن

به منظور نیل به اهداف فوق، انجمن دارای وظایفی است که از جمله آنها عبارتند از :

  • انجام تحقیقات علمی، فرهنگی در سطح ملی و بین المللی بین محققان و متخصصانی که به گونه‌ای با مهندسی معدن سر و کار دارند.
  • همکاری با نهادهای اجرایی، علمی، پژوهشی و سیاست­گذاری در زمینه ارزیابی و بازنگری طرح‌ها و برنامه‌های مربوط به امور آموزشی و پژوهشی در زمینه‌های علمی
  • تلاش در جهت ارتقای جایگاه مهندسی معدن در نظام مهندسی کشور
  • ترغیب و تشویق پژوهشگران و تجلیل از محققان، استادان و همکاران ممتاز
  • ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی
  • تشکیل گردهمایی های علمی در سطح ملی، منطقه‌ای و بین المللی
  • انتشار کتب و نشریات علمی
نشانی مطلب در وبگاه انجمن مهندسی معدن ایران:
http://ir-sme.ir/find.php?item=1.57.12.fa
برگشت به اصل مطلب