بایگانی بخش تحقیق و توسعه، لازمه انقلاب چهارم صنعتی

:: مصاحبه دکتر پیمان افضل با روزنامه صمت (تحقیق و توسعه، لازمه انقلاب چهارم صنعتی) - 1399/9/26 -