بایگانی بخش جراحت دکتر عباس مقصودی در حادثه ناگوار معدن سه چنگی دیهوک

:: جراحت دکتر عباس مقصودی در حادثه ناگوار معدن سه چنگی دیهوک - ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ -